کمیک WAR OF THE REALMS
“جنگ قلمروها” (War of the Realms) قراره مهم ترین داستان و رویداد ثور در...
Batman vs Superman
16 باری که شوالیه تاریک در مقابل سوپرمن ایستاد ! بتمن و...