کمیک Stranger things
کمیک Stranger things

کمیک آنلاین Stranger Things The Other Side

کمیک آنلاین Stranger Things The Other Side به زبان فارسی برای اولین بار در ایران.

این کمیک داستان ویل بایزر را روایت میکند که در دنیای وارانه گم شده اینبار شما داستان را از دیدگاه ویل بایرز خواهید دید و ماجرا هایش در دنیای وارانه

کمیک آنلاین Stranger Things The Other Side