سگی از جنس جهنم اولین باری که hellhound (یا همون سگ جهنمی)...