کمیک های انگلیسی

Doomsday clock
Doomsday Clock کمیک Doomsday clock نوشته Geoff Johns ادامه کمیک Watchmen و...
کمیک-Stranger-things
دانلود سری کمیک های استرنجر تینگز که براسا وقایع سریال اصلی تولید و تهیه شده اند