گرین لنترن یکی از جذاب ترین و قدرتمندترین قهرمان های دنیای کمیک به حساب میاد، مخصوصا زمانی که با سپاه...
گرین لنترن
شاید شما با شنیدن اسم گرین لنترن یا همون فانوس سبز یاد فیلم فاجعه ای که ازشون ساخته شدن بیوفتین...
FutureState-Justice-League
شاهد شروع دوره جدید جاستیس لیگ باشید. جاناتان کنت در قامت سوپرمن، یارا فلور به عنوان واندوومن، جو مولین به...