بلک ویدو

فصل 4 استرنجر تینگز

اترنالز 

ثور 4

بلک پنتر 2

جوخه خودکشی 2